Αποποίηση Κληρονομιάς - Αποδοχή με το Ευεργέτημα της Απογραφής

Αποποίηση Κληρονομιάς

 

Πραγματοποιείται στο Γραφείο 59 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Απαιτούνται:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Ταυτότητα αποποιούμενου
 • Εάν πραγματοποιηθεί από τρίτο εκ μέρους του αποποιούμενου, ειδικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο (όχι εξουσιοδότηση)
 • Μεγαρόσημο των 2€ για την δήλωση αποποίησης, ανά αποποιούμενο (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ.)
 • Για αποποίηση κληρονομιάς που πραγματοποιείται από:
  • ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου
  • δικαστικό συμπαραστάτη για συμπαραστατούμενο
  • επίτροπο για ανήλικο που βρίσκεται σε επιτροπεία
  απαιτείται η προσκόμιση ακριβούς αντιγράφου της δικαστικής απόφασης που τους χορηγεί την άδεια να αποποιηθούν εκ μέρους τους

Λήψη Αντιγράφου: Για τη λήψη επικυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης αποποίησης απαιτούνται ταυτότητα του ενδιαφερομένου και μεγαρόσημο των 2€. Δικαίωμα λήψης αντιγράφου έχουν οι κάτωθι:

 • Ο αποποιούμενος, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, είτε μέσω τρίτου ο οποίος θα έχει την σχετική εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή το govgr
 • Οποιοσδήποτε τρίτος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας με την οποία αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την αποποίηση κληρονομιών θανόντων που ο τόπος κατοικίας ή διαμονής τους κατά το χρόνο θανάτου τους (κάτοικος εν ζωή βάσει ληξιαρχικής πράξης θανάτου) εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Αποδοχή με το Ευεργέτημα της Απογραφής

 

Πραγματοποιείται στο Γραφείο 59 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Απαιτούνται:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Ταυτότητα αποδοχέα
 • Εάν πραγματοποιηθεί από τρίτο εκ μέρους του αποδοχέα, ειδικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο (όχι εξουσιοδότηση)
 • Μεγαρόσημο των 2€ για την δήλωση αποδοχής, ανά αποδοχέα (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ.)
 • Για αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής που πραγματοποιείται από:
  • ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου
  • δικαστικό συμπαραστάτη για συμπαραστατούμενο
  • επίτροπο για ανήλικο που βρίσκεται σε επιτροπεία
  απαιτείται η προσκόμιση ακριβούς αντιγράφου της δικαστικής απόφασης που τους χορηγεί την άδεια να αποδεχθούν εκ μέρους τους

Λήψη Αντιγράφου: Για τη λήψη επικυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης αποδοχής απαιτούνται ταυτότητα του ενδιαφερομένου και μεγαρόσημο των 2€. Δικαίωμα λήψης αντιγράφου έχουν οι κάτωθι:

 • Ο αποδοχέας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, είτε μέσω τρίτου ο οποίος θα έχει την σχετική εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή το govgr
 • Οποιοσδήποτε τρίτος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας με την οποία αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής κληρονομιών θανόντων που ο τόπος κατοικίας ή διαμονής τους κατά το χρόνο θανάτου τους (κάτοικος εν ζωή βάσει ληξιαρχικής πράξης θανάτου) εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.