Σωματεία

Αναγνώριση Σωματείου

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 29 από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου συνοδευόμενη από διπλότυπο είσπραξης δικηγορικής αμοιβής
 • Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν)
 • Πίνακας μελών προσωρινής διοίκησης (εις διπλούν)
 • Καταστατικό με υπογραφές όλων των μελών (εις τριπλούν)
 • Υπεύθυνη δήλωση μελών προσωρινής διοίκησης περί μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (εις διπλούν)
 • Εάν πρόκειται για αθλητικό σωματείο απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι:
  • Υπεύθυνη δήλωση μελών προσωρινής διοίκησης ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του αθλητικού νόμου

* Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές.

* Από τον Ειρηνοδίκη γίνεται μόνο η έκδοση της διάταξης. Η καταχώρηση στο βιβλίο σωματείων, αφού προηγηθεί η διαδικασία κοινοποιήσεων, δημοσιεύσεων κλπ., γίνεται στο μητρώο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την αναγνώριση σωματείων που η έδρα τους εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 29 από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Απαιτούνται:

 • Διπλότυπο είσπραξης δικηγορικής αμοιβής
 • Πρακτικό γενικής συνέλευσης με υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν)
 • Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές όλων των μελών (εις τριπλούν)
 • Παλιό καταστατικό (το τελευταίο τροποποιημένο) επικυρωμένο
 • Επικυρωμένη απόφαση αναγνώρισης σωματείου
 • Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας) (εις διπλούν)
 • Πιστοποιητικό μεταβολών σωματείου από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 • Υπεύθυνη δήλωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου περί μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων
 • Εάν πρόκειται για αθλητικό σωματείο απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι:
  • Υπεύθυνη δήλωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του αθλητικού νόμου

* Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές.

* Από τον Ειρηνοδίκη γίνεται μόνο η έκδοση της διάταξης. Η καταχώρηση στο βιβλίο σωματείων, αφού προηγηθεί η διαδικασία κοινοποιήσεων, δημοσιεύσεων κλπ., γίνεται στο μητρώο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για τα σωματεία που η έδρα τους εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.