Ένορκες Βεβαιώσεις

 

Από 15/3/2024 τα Ειρηνοδικεία είναι αναρμόδια για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων. Εφεξής λαμβάνονται αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου (Άρθ. 14, Ν. 5095/2024 – ΦΕΚ 40/Α'/15-3-2024).

Εξαιρούνται οι ένορκες βεβαιώσεις για τις οποίες έχει επιδοθεί κλήση έως τις 15/3/2024. Οι εν λόγω ένορκες βεβαιώσεις πραγματοποιούνται στο Γραφείο 61 κατόπιν ραντεβού.