Πιστοποιητικά

Περί Δημοσίευσης Ή Μη Διαθήκης

    Αίτηση περί Δημοσίευσης

    Αίτηση περί μη Δημοσίευσης

Κατατίθεται στο Γραφείο 24 ή ηλεκτρονικά στο eirinodikeioioanninon@gmail.com.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Ταυτότητα αιτούντος
 • Εάν κατατεθεί από τρίτο, εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή το govgr
 • Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και μεγαρόσημο των 2€ για το πιστοποιητικό (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ. ή, εάν πρόκειται για ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω e-Παράβολο – κωδικός 1375, ποσό 5€)

* Σε περίπτωση πολλαπλών ηλεκτρονικών αιτημάτων μπορείτε να μας αποστείλετε ένα e-Παράβολο κατάλληλης αξίας (π.χ. για δύο αιτήματα το ποσό διαμορφώνεται στα 10€).

* Εάν ο θάνατος έλαβε χώρα πριν την 1/3/2013, θα πρέπει, συμπληρωματικά, να αιτηθείτε αντίστοιχο πιστοποιητικό και στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς

    Αίτηση

Κατατίθεται στο Γραφείο 24 ή ηλεκτρονικά στο eirinodikeioioanninon@gmail.com.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (έκδοση μέσω govgr)
 • Ταυτότητα αιτούντος
 • Εάν κατατεθεί από τρίτο, εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή το govgr
 • Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και μεγαρόσημο των 2€ για το πιστοποιητικό (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ. ή, εάν πρόκειται για ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω e-Παράβολο – κωδικός 1375, ποσό 5€)

* Τα στοιχεία των κληρονόμων, για τους οποίους ζητείται να γίνει έλεγχος αν έχουν αποποιηθεί, θα πρέπει να αναγράφονται με ακρίβεια στην αίτηση. Εάν δεν ζητείται έλεγχος στοιχείων για συγκεκριμένους κληρονόμους, τότε θα πρέπει να επισημαίνεται στην αίτηση ότι η έκδοση του πιστοποιητικού να γίνει "ΕΝ ΓΕΝΕΙ".

* Σε περίπτωση πολλαπλών ηλεκτρονικών αιτημάτων μπορείτε να μας αποστείλετε ένα e-Παράβολο κατάλληλης αξίας (π.χ. για δύο αιτήματα το ποσό διαμορφώνεται στα 10€).

* Εάν ο θάνατος έλαβε χώρα πριν την 1/3/2013, θα πρέπει, συμπληρωματικά, να αιτηθείτε αντίστοιχο πιστοποιητικό και στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικού για θανόντες που ο τόπος κατοικίας ή διαμονής τους κατά το χρόνο θανάτου τους (κάτοικος εν ζωή βάσει ληξιαρχικής πράξης θανάτου) εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Ενδίκων Μέσων

 

Απευθυνθείτε στο Γραφείο 61.

Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.