Αρμοδιότητες Γραμματείας

Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας υπάγονται:

 • Η τήρηση των επί της έδρας πρακτικών και η τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων.
 • Η κατάθεση δικογράφων και ο προσδιορισμός δικασίμων, η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων και διαταγών πληρωμής.
 • Η χορήγηση σημειωμάτων για την έκδοση πινάκων εκκρεμότητας.
 • Η χορήγηση αντιγράφων και απογράφων όλων των διαδικασιών που φυλάσσονται στο αρχείο.
 • Η αρχειοθέτηση κατ’ έτος των αποφάσεων, προτάσεων και σχετικών.
 • Η παραλαβή προγραμμάτων πλειστηριασμών και κατασχέσεων δικαστικών επιμελητών και η καταχώρηση αυτών σε ειδικά βιβλία.
 • Η τήρηση του Μητρώου Αστικών και Αγροτικών Συνεταιρισμών.
 • Η έκδοση πιστοποιητικών και η σύνταξη διάφορων εκθέσεων (αποδοχής κληρονομιάς, αποποίησης κληρονομιάς, ορκίσεις πραγματογνωμόνων, πράξεις ορισμού συμβολαιογράφου για σφραγίσεις κλπ.).
 • Η διαβίβαση των φακέλων των δικογραφιών της τακτικής διαδικασίας στον Προϊστάμενο του Ειρηνοδικείου μετά την παρέλευση των προθεσμιών σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. για τον ορισμό δικαστή και τον προσδιορισμό δικασίμου.
 • Η τήρηση βιβλίου διατάξεων για την εξέταση μαρτύρων στην τακτική διαδικασία.
 • Η διοικητική εν γένει υπηρεσία κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας.
 • Οι δικαστικοί επιμελητές του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων διενεργούν τις επιδόσεις για τις οποίες είναι αρμόδιοι, την τακτοποίηση του αρχείου και γενικά εκτελούν τις εξωτερικές εργασίες (Ταχυδρομείο κλπ.) και τις εργασίες που τους ανατίθενται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο της Γραμματείας.