Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Γραμματείας

Στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γραμματείας υπάγονται:

  • Η διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων (τήρηση ατομικών φακέλων - μισθοδοσίας, στατιστικών στοιχείων και αλληλογραφίας - Πρωτοκόλλου, διαχείριση των διαφόρων προμηθειών γραφικής ύλης, καθαριότητος κλπ.).
  • Η επιθεώρηση των Ληξιαρχείων και των Δικαστικών Επιμελητών.
  • Η δημοσίευση πράξεων της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου και Πολιτικών Αποφάσεων.
  • Η κατάθεση ενδίκων μέσων (εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αναιρέσεων, αναψηλαφήσεων και ανακλήσεων, μεταρρυθμίσεων ή τριτανακοπών).
  • Η τήρηση των βιβλίων της Υπηρεσίας.
  • Η προμήθεια επίπλων και υλικών (γραφικής ύλης και καθαριότητος) απαραίτητων για την λειτουργία της υπηρεσίας καθώς και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικών μηχανημάτων.
  • Η εισήγηση προς τον Προϊστάμενο του Ειρηνοδικείου της τοποθέτησης και μετακίνησης των υπαλλήλων σε άλλο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές γνώσεις κάθε υπαλλήλου.