Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος

Γενικές Πληροφορίες

 

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, δηλαδή τον διορισμό δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή ή συμβολαιογράφου, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου κάθε βαθμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι διαφορές διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας, προσβολής, αναγνώρισης πατρότητας κ.α.

Τη νομική βοήθεια δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, αλλά και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, δικαιούχοι νομικής βοήθειας, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και προβλέπεται από τον Ν. 3226/2004, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του.

Αρμόδια Αρχή

 

Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα είναι ο Ειρηνοδίκης ή ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον Ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος.

Κατάθεση Αίτησης

    Αίτηση

Κατατίθεται στο Γραφείο 25.

Απαιτούνται:

  • Αίτηση, στην οποία αναφέρεται συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της νομικής βοήθειας
  • Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
  • Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9)
  • Αποδεικτικό της κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδοθέν εντός του τελευταίου εξαμήνου) (έκδοση μέσω govgr)
  • Βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις
  • Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)

* Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

* Το εισοδηματικό όριο για την έγκριση νομικής βοήθειας πιστοποιείται από το εκκαθαριστικό σημείωμα και πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3226/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4689/2020.