Έκδοση Κληρονομητηρίου

Έκδοση Κληρονομητηρίου (Ν. 4055/2012)

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 59 από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Διαδικασία:

 1. Κατάθεση αίτησης (πρωτότυπη και αντίγραφο αυτής για την ανάρτηση) συνοδευόμενης από διπλότυπο είσπραξης δικηγορικής αμοιβής. Για την αίτηση δεν προσδιορίζεται δικάσιμος, αλλά εκδίδεται διάταξη του Ειρηνοδίκη
 2. Ανάρτηση της αίτησης (από την Γραμματεία) στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου για 10 ημερολογιακές ημέρες. Το δεκαήμερο εκκινεί από την επομένη της κατάθεσης
 3. Έκδοση (από τον δικηγόρο ή τους ενδιαφερομένους) των κάτωθι πιστοποιητικών:
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (έκδοση μέσω govgr)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όπου είναι απαραίτητο) (έκδοση μέσω govgr)
  Επίσης, έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών με ημερομηνία έκδοσης αυστηρά μετά την εκπνοή του δεκαημέρου ανάρτησης:
  • Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων και, επιπλέον, εάν ο θάνατος έλαβε χώρα πριν την 1/3/2013, από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
  • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων και, επιπλέον, εάν ο θάνατος έλαβε χώρα πριν την 1/3/2013, από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
  • Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών ( 2132155824  Ηλεκτρονική Κατάθεση Αίτησης)
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 4. Προσκόμιση των πιστοποιητικών (από τον δικηγόρο) και χρέωσή τους μαζί με την αίτηση και το διπλότυπο είσπραξης δικηγορικής αμοιβής (από τη Γραμματεία) στον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας για την έκδοση της διάταξης
 5. Μετά την παρέλευση 20 ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διάταξης χορηγείται πιστοποιητικό τελεσιδικίας και πιστοποιητικό για το κληρονομικό δικαίωμα (κληρονομητήριο)

* Αν η αίτηση για την έκδοση του κληρονομητηρίου αφορά ιδιόγραφη διαθήκη, η διαθήκη θα πρέπει να κηρυχθεί κυρία.

* Όποιος έχει δικαίωμα να ενεργήσει αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να ζητήσει την έκδοση κληρονομητηρίου για το δικαίωμα εκείνου κατά του οποίου θα στραφεί η αναγκαστική εκτέλεση.

Χορήγηση Πιστοποιητικών: Μετά την έκδοση του κληρονομητηρίου χορηγείται, εάν χρειαστεί και κατόπιν αιτήσεως, πιστοποιητικό περί μη αφαίρεσης, κήρυξης ανίσχυρου, μη τροποποίησης ή ανάκλησης του κληρονομητηρίου. Το πιστοποιητικό μπορούν να αιτηθούν είτε οι αιτούντες το κληρονομητήριο είτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος.

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την έκδοση κληρονομητηρίων για θανόντες που ο τόπος κατοικίας ή διαμονής τους κατά το χρόνο θανάτου τους (κάτοικος εν ζωή βάσει ληξιαρχικής πράξης θανάτου) εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Έκδοση Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου (Κανονισμός (ΕΕ) 650/2012)

    Αίτηση

  Ηλεκτρονική Αίτηση

Κατατίθεται στο Γραφείο 59 από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Για το Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο κατατίθεται ειδικό έντυπο αίτησης και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω για την έκδοση κληρονομητηρίου (Ν. 4055/2012).

Στην διαδικτυακή πύλη European e-Justice παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την κληρονομική διαδοχή στα κράτη μέλη καθώς και χρήσιμα έντυπα.