Διαθήκες

Δημοσίευση Ιδιόγραφης Διαθήκης

    Αίτηση

Κατατίθεται στο Γραφείο 59.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Η πρωτότυπη διαθήκη
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Ταυτότητα αιτούντος
 • Εάν κατατεθεί από τρίτο, εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή το govgr
 • Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και μεγαρόσημο των 2€ για τη λήψη του αντιγράφου της δημοσιευμένης διαθήκης (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ.)

* Εάν κατατεθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο απαιτείται παράσταση Ειρηνοδικείου.

Δημοσίευση Δημόσιας Διαθήκης

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 59 από τον συμβολαιογράφο που έχει την διαθήκη στο αρχείο του.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση του συμβολαιογράφου
 • Ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης διαθήκης από το αρχείο του συμβολαιογράφου
 • 2 φωτοαντίγραφα του ακριβούς αντιγράφου της διαθήκης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ.)

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για τη δημοσίευση της διαθήκης εφόσον η έδρα του συμβολαιογράφου εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Δημοσίευση Μυστικής Διαθήκης

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 59 από τον συμβολαιογράφο που έχει την διαθήκη στο αρχείο του.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση του συμβολαιογράφου
 • Η πρωτότυπη διαθήκη σφραγισμένη στον φάκελό της
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ.)

* Η αποσφράγιση της διαθήκης πραγματοποιείται ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας παρουσία του συμβολαιογράφου.

Αρμοδιότητα: Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για τη δημοσίευση της διαθήκης εφόσον η έδρα του συμβολαιογράφου εμπίπτει στην κατά τόπον αρμοδιότητά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Λήψη Αντιγράφου Δημοσιευμένης Διαθήκης

 

Λαμβάνεται από το Γραφείο 59 ή ηλεκτρονικά στο eirinodikeioioanninon@gmail.com.

Απαιτούνται:

 • Ταυτότητα ενδιαφερομένου
 • Μεγαρόσημο των 2€ για επικύρωση του αντιγράφου (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ. ή, εάν πρόκειται για ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω e-Παράβολο – κωδικός 1375, ποσό 2€). Για απλό, μη επικυρωμένο αντίγραφο, δεν απαιτείται μεγαρόσημο

Δικαίωμα λήψης αντιγράφου έχουν οι κάτωθι:

 • Οι τιμώμενοι (αναφερόμενοι) στην διαθήκη, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, είτε μέσω τρίτου ο οποίος θα έχει την σχετική εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή το govgr
 • Οποιοσδήποτε τρίτος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας με την οποία αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του

Κήρυξη Διαθήκης ως Κυρίας

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 59 από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος την κήρυξη.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση (εκούσια δικαιοδοσία) συνοδευόμενη από γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων
 • 2 μάρτυρες με τις ταυτότητές τους και, επιπλέον, φωτοτυπίες των ταυτοτήτων τους και αναγραφή της διεύθυνσης κατοικίας αυτών στη φωτοτυπία
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης που θα κηρυχθεί κυρία
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (έκδοση μέσω govgr)
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (έκδοση μέσω govgr)

* Για την κήρυξη διαθήκης ως κυρίας απαιτείται προσυνεννόηση με τη Γραμματεία για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας που θα πραγματοποιηθεί.